Fagkunnskap kombinert med engasjement for mennesker


Rådgivning og praktisk støtte innen risikovurdering, beredskap og krisehåndtering


Fagområder

Det kan bli mye forskrifter og krav, men det handler om ivaretakelse av mennesker.
Derfor vurderer vi risiko, foreslår tiltak og bidrar til å etablerer beredskap.

home_finance_offer_small2

Rådgivning

Vi rådgir ledelse og ansatte,før under og etter en krise. Det kan være evaluering av eksisterende analyser og planer,eller ved utforming av tiltaksplaner for å nå det nivå virksomheten ønsker å oppnå.

home_finance_offer_small2

Kurs

Vi tilbyr kurs for ledelsen, avdelinger eller alle ansatte.Kurs tilpasses målgruppen og virksomhetens behov når det gjelder form, innhold og varighet.

home_finance_offer_small2

Verksteder

Vi deltar sammen med dere for å gjennomføre risikovurdering, identifisere risikoreduserende tiltak og utvikle beredskapsplaner. Dette kan også inkluderer kontinuitetsplanlegging. Her kombineres undervisning, bruk av caser og maler for å komme frem til et endelige produktet som er tilpasset deres virksomhet.

home_finance_offer_small2

Trening og øving

Å ha en plan garanterer ikke at dere har en reell beredskap. De som inngår i planen må vite hva de skal bidra med. Bare trening kan gi trygghet, og bare øvelser kan avsløre om planen er god nok.

home_finance_offer_small2

Beredskapsstøtte

I perioder med manglende kompetanse og erfaring internt i organisasjonen kan vi tilby lederstøtte ved kritiske hendelser.

Kunnskap, erfaring og engasjement

Ringsby rådgivning - et enkeltpersonforetak i sør

Vi kombinerer teoretisk kunnskap med erfaring. Min kompetanse er et resultat av en kombinasjon av formell utdanning og en lang sivil og militær yrkeserfaring. Gjennom Ringsby rådgivning har jeg fått støtte både større virksomheter, boligselskaper og frivillige organisasjoner. Fra Forsvaret har jeg med meg høyere offisersutdanning, ledererfaring og syv perioder ute i internasjonale operasjoner. Denne tjenesten har gitt meg bred erfaring både i planarbeid og i trening og øving på krisehåndtering. Ennå mer krevende og lærerikt har det vært å skulle håndtere alvorlige hendelser hvor vårt personell mistet livet og etterlatte og kolleger skulle ha oppfølging. Her har utdannelse og erfaring som prest vært nyttig ballast. Jeg har også en mastergrad i Samfunnssikkerhet og kriseledelse fra Universitet i Nordland/ Nord universitet.

Min erfaring fra frivillig arbeid, menighet og boligselskap gjør at jeg har utviklet egne tilbud mot disse gruppene. Kjenneskap til feltet er en forutsetning for å kunne løse oppdrag best mulig. Ellers er  samfunnssikkerhet og fokuset på kommune og fylke en viktig del av mitt faglige engasjement. Drivkraften i arbeidet er faglig interesse og et genuint ønske om å kunne bidra med noe som gjør hverdagen bedre for noen.

Et par år var jeg også seniorrådgiver beredskap i Nordic Trust AS, og har ellers en bred kontaktflate i fagmiljøer som kan være nyttig for mine kunder. Ved behov benytter jeg meg av spisskompetanse fra andre selskaper.

   

"Failing to prepare is preparing to fail."