Undervisning

Undervisning utformes etter kundens behov. Her er noen aktuelle moduler.

Risikovurdering

Innføring i aktuelle metoder for risikovurdering

I de fleste bransjer benyttes risikoanalyser, og det finnes mange og ulike metoder. Innen samfunnssikkerhet brukes begrepet risikoanalyse alltid sammen med begrepet sårbarhetsanalyse (helhetlig ROS) når det gjelder utilsiktede hendelser. For tilsiktede hendelser kreves en egen sikringsrisikoanalyse. Vi underviser metodikk og tilrettelegger ut fra hvilken virksomhet det skal utføres innen .

En grundig risikovurdering gjør deg bedre kjent med egen virksomhet, og er en viktig forutsetning for å kunne ta riktige beslutninger.

Fra risiko til beredskap

Prosessen fra analyse til en etablert beredskap

Risikovurderingen er grunnlaget for risikoreduserende tiltak. Rest-risiko blir grunnlaget for hva slags beredskap virksomheten har behov for. Definerte beredskapsmål avdekker igjen ressursbehov, enten det er personell, materiell eller kompetanse. Undervisningen skal bidra til å forstå hvordan de ulike elementene henger sammen, og bidra til at ikke noe blir glemt.

Kompetanse på beredskap er summen av kunnskap og trening.

Internkontroll og HMS

Det offentliges krav til internkontroll og utvikling av HMS-plan

Undervisningen baserer seg på virksomhetens egenart og de krav som lov og forskrifter stiller til denne. Den vil kunne kombinere oversikt over gjeldende krav med elementer av risikovurdering, handlingsplaner og beredskapsplaner. Benyttes gjerne som oppstart på internkontrollarbeidet, og kan også anbefales som en del av årlig revisjon når nyansatte skal delta. Teoridelen, sammen med rådgivning under selve arbeidet, kan bli et effektivt verksted som fører frem til en ferdig internkontroll/HMS -plan. Her lærer de ansvarlige samtidig som undervisningen ender opp med at en nødvendig jobb er gjort.

Helhetlig ivaretakelse

Helhetlig ivaretakelse av rammet personell

Vår undervisning er praktisk, erfaringsbasert og ønsker å bidra til en helhetlig tenkning. Den vil kunne dekke fagfelt som planlegging, organisering og ledelse av pårørendesenter, hvordan informere egne ansatte, trening av pårørendekontakter, og hjelp til helhetlig tenkning omkring minnemarkeringer og seremonier.

Ivaretakelse av rammede og pårørende lykkes best når den er kunnskapsbasert og planlagt.

Proaktiv stabsmetodikk.

En innføring i den mest brukte metodikken for kriseledelse.

Felles arbeidsmetodikk er avgjørende for å lykkes i krisehåndtering. Proaktiv stabsmetodikk oppfattes nå å være den mest benyttede metodikken, og det er den vi underviser. Målet med undervisningen er å skape et felles mentalt bilde av hvordan virksomheten raskt og effektivt kan arbeide for å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Undervisningen kombinerer teori og praksis.