Undervisning

Undervisning utformes etter kundens behov. Her er noen aktuelle moduler.

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Innføring i risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

I de fleste bransjer benyttes risikoanalyser, og det finnes mange og ulike metoder. Innen samfunnsikkerhet brukes begrepet risikoanalyse alltid sammen med begrepet sårbarhetsanalyse, gjerne spesifisert som helhetlig ROS. Vi underviser metodikk og tilrettelegger ut fra hvilken virksomhet det skal utføres innen .

En grundig risikoanalyse gjør deg bedre kjent med egen virksomhet, og er en viktig forutsetning for å kunne ta riktige beslutninger.

Fra risiko til beredskap

Prosessen fra analyse til en etablert beredskap

Risikoanalyse er grunnlaget for tiltaksplaner for å redusere risiko. Rest-risiko blir grunnlaget for hva slags beredskap virksomheten har behov for. Definerte beredskapsmål avdekker igjen ressursbehov, enten det er personell, materiell eller ny kompetanse. Undervsiningen skal bidra til å forstå hvordan de ulike elementene henger sammen, og bidra til at ikke noe uteglemmes.

Kompetanse på beredskap er summen av kunnskap og trening

Internkontroll og HMS

Det offentliges krav til internkontroll og utvikling av HMS-plan

Undervisningen baserer seg på virksomhetens egenart og de krav som stilles til denne. Den vil kunne kombinere oversikt over gjeldende krav med elementer av risikoanalyse, handlingsplaner og beredskapsplaner. Benyttes gjerne som oppstart på internkontrollarbeidet, og kan også anbefales som en del av årlig revisjon når nytt personell skal delta. Teoridelen satt sammen med rådgivning under selve arbeidet kan bli et effektivt verksted som fører frem til ferdig internkontroll/HMS -plan. Her lærer de ansvarlige samtidig som undervisningen ender opp med at en pålagt jobb er gjort.

Helhetlig ivaretakelse

Helhetlig ivaretakelse av rammet personell

Vår undervisning er praktisk, erfaringsbasert og ønsker å bidra til en helhetlig tenkning. Den vil kunne innehold områder som planlegging, organisering og ledelse av pårørendesenter, hvordan informere egne, planer for pårørendekontakter og hjelp til helhetlig tenkning omkring minnemarkeringer og seremonier.

Ivaretakelse av rammede og pårørende lykkes best når den er kunnskapsbasert og planlagt.

Proaktiv stabsmetodikk.

En innføring i den mest brukte metodikken for kriseledelse.

Felles arbeidsmetodikk er avgjørende for å lykkes i krisehåndtering. Proaktiv stabsmetodikk oppfattes nå å være den mest benyttede metodikken, og det er den vi underviser. Målet med undervisningen er å skape et felles mentalt bilde av hvordan virksomheten raskest og best mulig skal arbeide for å håndtere en uønsket hendelse best mulig. Undervisningen kombinerer teori og praksis.