Målgrupper


Kommuner

Store kommuner sitter med mye ressurser på samfunnssikkerhet og beredskap, på ROS analyser og på trening og øvelser. Andre kommuner sliter med både økonomi og kompetanse. Noen sender enkeltpersoner på kurs og håper på den måten å bygge intern kompetanse på sikt. Basert på egen utdanning, kurs og undervisning kan vi anbefale at mindre kommuner heller henter kompetansen til seg, og kombinerer kursing med arbeid med egen kommunes planverk. Vi kaller det Verksted (Work-shop) og har tro på at flere lærer mer, uten fravær og med utvikling av eget planverk samtidig. Vår oppgave blir å støtte dere.

 

ROS, beredskapsplaner og trening

 • Kompetansebygging for dem som skal delta i arbeidet med beredskap
 • Støtte i arbeidet med ROS-analyser og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Støtte i utvikling av beredskapsplaner
 • Trening og deltagelse i øving
 • Fokus på helhetlig ivaretakelse av rammet personell

Små og mellomstore bedrifter

Vi støtter bedrifter som ikke er store nok til å ha egen kompetanse internt, eller som for en periode har behov for å styrke denne. Gjennom å kombinere undervisning og planarbeid (Verksted) tilfører vi kompetanse samtidig som oppgaven løses. Uten at dere trenger å sende folk fra dere på kurs. Vi kan blant annet støtte med:


Risikoanalyser og beredskap

 • Kompetansebygging for dem som skal delta i arbeidet med beredskap
 • Støtte i arbeidet med ROS-analyser og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Støtte i utvikling av beredskapsplaner
 • Trening og øvelse av planverket
 • Fokus på helhetlig ivaretakelse av rammet personell

Frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner er gjerne kjennetegnet av få ansatte og høyt krav til effektiv bruk av innsamlede midler. Samtidig kan det være svært krevende å leve opp til krav og forventninger, enten det er til internkontroll eller til å ha beredskap for uønskede hendelser. Kjennskap til frivilligheten kan være viktig når en skal velge en samarbeidspartner. Vi støtter gjerne på begge områdene.

Beredskapsarbeid og krisehåndtering

 • Kompetansebygging for dem som skal delta i arbeidet med beredskap
 • Støtte i arbeidet med ROS-analyser og identifisering av risikoreduserende tiltak
 • Støtte i utvikling av beredskapsplaner
 • Fokus på helhetlig ivaretakelse av rammet personell
 • Inngå i beredskap for lederstøtte ved krisehåndtering

Internkontroll

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser med handlingsplaner for risikoreduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon

Boligsameier og borettslag

Boligsameier og borettslag ledes av små styrer med frivillige medlemmer og kan mangle tilstrekkelig kompetanse om hvilke offentlige krav de er underlagt, om hvordan de skal møte disse kravene. Som styreleder i et boligsameie kjenner jeg situasjonen, og tilbyr nå hjelp til å få oversikt og til å møte kravene uten å måtte etablere store og kostnadskrevende prosjekter eller anskaffe kostbar programvare.

 

Internkontroll og HMS

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser med handlingsplaner for risiko-reduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon

Menigheter og forsamlinger

Menigheter og forsamlinger står i en krevende situasjon. Få ansatte, mange frivillige medarbeidere og et stort antall mennesker som benytter seg av deres tilbud gjennom hele uken og til alle døgnets tider kan være en utfordring. Alt fra spesifikke krav til forsamlingslokaler til mange uskrevne forventninger til ivaretakelse av barn og unge som deltar på deres aktiviteter setter krav til system for internkontroll og til beredskap for uønskede hendelser. Med lang erfaring fra menighetsarbeid kan vi blant annet tilby støtte innen:

Internkontroll og HMS

 • Bidra til oversikt over gjeldende lover og forskrifter
 • Risiko- og sårbarhetsanalyser med handlingsplaner for risikoreduserende tiltak
 • Utvikling av plan for internkontroll og/eller HMS-plan med nødvendig dokumentasjon

Beredskap

 • Utvikling og revisjons av beredskapsplaner
 • Trening og øvelse av beredskap
 • Lederstøtte ved krisehåndtering